Langkau ke kandungan utama

Budget 2013 Malaysia


Berikut ialah ISI KANDUNGAN BUDGET 2013 Malaysia yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak pada petang 28 September 2012. Info ini dirujuk dari blogger miraakim

Fokus 1 : Mengarang Aktiviti Pelaburan

PELAKSANAAN 12 NKEA | BAJET 2013
1. Pelaksanaan projek permulaan (EPP) NKEA dengan peruntukan RM3 bilion:
   - Penanaman semula kelapa sawit berkualiti tinggi, pengeluaran produk herba bernilai tinggi
     serta pengeluaran padi berskala besar;
   - Pengindahan Sungai Klang (River of Life) ;
   - Penggantian Rangkaian Paip dan Baik pulih Pembetungan  

MENGGALAK PELABURAN DOMESTIK | BAJET 2013
2. Penyediaan Dana Strategik Pelaburan Domestik, RM1 bilion – MIDA
3. Insentif pengambilalihan syarikat asing dan kadar cukai khas kepada penyedia perkhidmatan
    tempatan.

MEMPERGIAT PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA | BAJET 2013
4. Pembangunan PKS -Skim Pembangunan PKS
    - RM1 Bilion (SME Bank)
    - Pelan Induk PKS (2012-­2020)
    - RM 30 juta bagi tahun 2013
    - Dana Industri Halal - RM200 juta bagi pembiayaan modal kerja PKS yang mengusahakan
      pengeluaran produk halal
5. Penjaja dan peniaga kecil
    - Skim perlindungan insurans berkelompok kepada penjaja dan peniaga kecil (perlindungan
      maksimum sehingga 5,000 ringgit)
    - Kemudahan pinjaman mudah kepada penjaja dan peniaga kecil (RM25,000 bagi licensee
      dan RM500,000 kepada licensor)

SEKTOR PELANCONGAN | BAJET 2013
6. Merancak Sektor Pelancongan
    - Program Tahun Melawat Malaysia 2013 / 2014 dengan sasaran 26.8 juta pelancong
    - Pengecualian cukai pendapatan selama 3 tahun bagi pengusaha pelancongan yang
       mengendalikan 750 pelancong asing atau 1,500 pelancong tempatan.

HAB DAGANGAN MINYAK DAN GAS | BAJET 2013
7. Insentif cukai bagi pelaburan dalam aktiviti penapisan produk petroleum:
    - Pengecualian cukai pendapatan 100% untuk tempoh 10 tahun - Pengecualian cukai
      peganga
    - Pengecualian duti setem
8. Projek pelaburan minyak dan gas:
    - Petronas Refinery and Petrochemical Integrated Development (Rapid)
    - Terminal minyak dan gas - Johor dan Sipitang, Sabah
    - Loji Regasifikasi di Melaka
9. Insentif cukai ke atas Program Global Incentive for Trading (GIFT) sebagai menjadikan
    Malaysia Hab dagangan komoditi antarabangsa:
    - Pengecualian cukai pendapatan 100% untuk tempoh 3 tahun pertama operasi syarikat
      dagangan LNG
    - Memperluas dagangan komoditi di bawah program GIFT seperti pertanian, bahan mentah
      bertapis, logam asas dan kimia.

PENEKANAN KEPADA SEKTOR PERTANIAN | BAJET 2013
10. Mencergas sektor pertanian & perladangan
     - Pembangunan program pertanian melalui aplikasi teknologi terkini - RM 30 juta
     - Meningkatkan pengeluaran produk makanan dan kesihatan - RM75 juta
     - Program penanaman semula pokok kelapa sawit - RM432 juta
     - Pembangunan bahan terbitan oleo bernilai tinggi - RM127 juta
     - Memperkasa Projek Azam Tani - RM 41 juta (manfaat hampir 6,700 peserta)
11. Menambah 4 kawasan jelapang padi baru – keluasan 19 ribu hektar
     - Kota Belud, Batang Lupar, Rompin & Pekan
     - Jangkaan menghasilkan 104 ribu tan metrik dan penyertaan 12,237 pesawah.

INSENTIF UNTUK NELAYAN | BAJET 2013
12. Elaun bantuan sara hidup RM 200 sebulan - manfaat 55 ribu nelayan
13. Insentif 10 hingga 20 sen sekilo bagi hasil tangkapan ikan
14. Skim perlindungan insurans nelayan - perlindungan hingga RM100,000

MENINGKAT AKTIVITI PERTANIAN | BAJET 2013
15. Penerusan subsidi dan insentif pertanian - RM2.4 bilion
      - Pemberian Subsidi Harga Padi - RM 480 juta
      - Pemberian Subsidi Baja Padi - RM465 juta
      - Insentif Peningkatan Hasil Padi - RM80 juta
      - Insentif Pengeluaran Padi - RM563 juta ringgit
      - Subsidi Harga Beras - RM528 juta
      - Subsidi Benih Padi Sah - RM85 juta
16. Skim Perlindungan Takaful Pertanian
      - Jumlah pampasan sehingga RM13,000
      - Manfaat kepada 172 ribu pesawah.

MENCERGASKAN PASARAN MODAL DAN KEWANGAN | BAJET 2013
17. Pasaran Modal
      - Menerajui terbitan sukuk - RM171 bilion @ 71% drpd jumlah terbitan sukuk global
      -Terbitan sukuk tunggal terbesar dunia dengan nilaian RM30.6 bil. - PLUS Berhad
      - Penubuhan Pusat Promosi Pasaran Modal di Suruhanjaya Sekuriti
      - Program Graduate Representative - melatih 1,000 graduan dalam pasaran modal
18. Tawaran Awam Awal (IPO)
      -Terbitan dua daripada tiga IPO terbesar di dunia - FELDA Global Ventures Holdings (RM9.9
        bilion) dan IHH Healthcare Berhad (RM6.3 bilion)
19. Pasaran Bon dan Sukuk
      - Rangka kerja terbitan bon dan sukuk runcit - Suruhanjaya Sekuriti
      - Pegangan bon dan sukuk runcit oleh individu
      - Potongan cukai dua kali bagi menerbitkan bon dan sukuk runcit
      - Pengecualian duti setem ke atas surat cara dalam urus niaga bon dan sukuk runcit
      - Potongan cukai dua kali bagi tempoh 4 tahun bagi terbitan AgroSukuk.

MENGGALAKKAN AMANAH PERNIAGAAN | BAJET 2013
20. Pengendalian perniagaan melalui Amanah Perniagaan
      - Layanan cukai sama seperti syarikat
      - Pengecualian duti setem dan cukai keuntungan harta tanah
21. Tambahan peruntukan modal Danajamin ­‐ RM400 juta ; 2 tahun
      - Merancak penerbitan bon dan sukuk oleh syarikat
22. Penubuhan Yayasan Pasaran Modal - RM 100 juta
      - Pembangunan modal insan bagi industri sekuriti
23. Tun Razak Exchange (TRX)
      - TRX dijangka menarik 250 syarikat perkhidmatan kewangan antarabangsa dan
         menawakan 40 ribu peluang pekerjaan
      - Pengecualian cukai pendapatan bagi tempoh 10 tahun kepada syarikat berstatus Tun
        Razak Exchange (TRX)
      - Pengecualian duti setem berstatus TRX Marquee
      - Pengecualian cukai bagi pemaju hartanah
24. Pembangunan Wakaf Korporat
      - Merangka Pelan Induk Wakaf Korporat - JAWHAR bekerjasama dengan Majlis Agama
        Islam Negeri.

PEMBANGUNAN USAHAWAN BUMIPUTERA | BAJET 2013
25. Projek MRT ­‐ sebanyak RM9 bilion atau 43% daripada nilai kos infrastruktur projek MRT
      diperuntukkan kepada syarikat Bumiputera
26. Penyediaan Dana Pembiayaan Bumiputera, SME Bank - RM 1 bilion
27. Galakan insentif bagi syarikat Bumiputera di bawah Skim Jaminan Modal Kerja (SJMK)
     - Melanjutkan tempoh kemudahan Skim sehingga 31 Disember 2013
     - Memperluas kepada syarikat Bumiputera Berprestasi Tinggi (TERAS)
     - Meningkatkan kelayakan pemegang syarikat sehingga RM20 juta
28. Pembiayaan TEKUN bagi usahawan kecil & sederhana
     - Peruntukan 2013: RM350 juta, termasuk RM50 juta bagi Skim Usahawan Masyarakat India.

Fokus 2: Memperkasa Pendidikan & Latihan 

MEMPERKASA PENDIDIKAN DAN LATIHAN | BAJET 2013
29. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, 2013 ‐ 2025
     - Peruntukan sektor pendidikan ­- RM38.7 bilion @ 15% dari keseluruhan peruntukan
     - Peningkatan kemahiran guru (subjek: Bahasa Kebangsaan, BI, Matematik & Sains)
     - Mewujudkan Unit Pelaksanaan Pendidikan (EDU)
30. Pembangunan Sektor Pendidikan
     - Tabung Khas Pembinaan, Penambahbaikan & Penyelenggaraan sekolah (RM1 Bilion)
31. Memperkukuh Peranan Taska Dan Prasekolah
    - Pendidikan prasekolah di bawah KEMAS, KPM, PERMATA & JPNIN - RM1.2 bilion
    - Geran pelancaran (RM10,000) kepada penyedia Pusat Pendidikan Awal Kanak‐kanak
       swasta
    - Potongan cukai dua kali ke atas majikan yang menyediakan elaun atau subsidi kepada
      pekerja dan perbelanjaan penyelenggaraan kemudahan Taska dan pusat jagaan
      kanak‐kanak
    - Pengecualian cukai pendapatan bagi tempoh 5 tahun dan elaun bangunan industri pada
      kadar 10% setahun diberi kepada pengusaha Taska, pusat jagaan kanak‐kanak dan
      prasekolah swasta.
32. Projek perintis bagi melaksanakan TASKA OKU – 6 kategori OKU.

LATIHAN & KEMAHIRAN | BAJET 2013
33. Peruntukan dalam latihan teknikal dan vokasional - RM3.7 bilion
      - Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran - RM440 juta
      - Peralatan ILP & IKBN - RM366 juta
      - Program latihan berstrategik tinggi - melatih 5,000 orang
      - Program RAPID di Pengerang - melatih 300 belia dalam bidang minyak dan gas
      - Program latihan kemahiran dibawah ILP & skim SLDN - melatih 3,200 pelajar India
34. Penubuhan Graduate Employability Taskforce (GET) - memperkukuh kebolehpasaran
      graduan & bidang kerjaya
35. Skim Latihan 1M’sia - potongan cukai 2 kali ke atas perbelanjaan syarikat
36. Pemeriksaan percuma sebanyak 2 kali kepada 1.4 juta ahli PERKESO

Fokus 3: Membudaya Inovasi, Meningkat Produktiviti

MEMPERGIAT PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA | BAJET 2013
37. Pembangunan PKS
     - Harta intelek dijadikan cagaran untuk peroleh pembiayaan
     - Penyediaan Dana Pembiayaan Harta Intelek ­- RM200 juta (Kerajaan menanggung 2%
       kadar faedah dan CGC menjamin 50%)
     - Program latihan penilai harta intelek - RM19 juta

MEMPERGIAT AKTIVITI R&D | BUDGET 2013
38. Peruntukan R&D kepada 5 Universiti Penyelidikan - RM600 juta
      - Menjalankan penyelidikan berimpak tinggi
      - Bidang strategik: nano teknologi, automatif, bio-teknologi & aero-angkasa
39. Insentif cukai kepada syarikat subsidiari yang menjalankan aktiviti R&D
      - Potongan cukai bersamaan jumlah pelaburan
      - Pengecualian cukai 100% ke atas pendapatan berkanun untuk tempoh 10 tahun
      - Potongan cukai bersamaan jumlah pelaburan oleh pelabur pemangkin dalam syarikat
        teroka dibenarkan ditolak daripada semua jenis pendapatan
40. Mengarusperdanakan program kreativiti dan inovasi -Program Inovasi Inklusif - kerjasama
      Agensi Kerajaan & NGO

PEMBANGUNAN TEKNOLOGI HIJAU | BAJET 2013
41. Menambahbaik Skim Pembiayaan Teknologi Hijau
     - Tambahan peruntukan bagi SPTH RM2 bilion
     - Pelanjutan tempoh permohonan sehingga 31 Disember 2015

Fokus 4: Konsolidasi Fiskal dan Mempercekap Penyampaian 
Perkhidmatan Awam

PENGUKUHAN KONSOLIDASI FISKAL | BAJET 2013 
42. Memastikan defisit fiskal terus berkurangan dan mencapai bajet berimbang - 3%
      menjelang 2015
43. Memperkukuh sistem percukaian negara
     - Peralihan daripada sistem cukai berasaskan pendapatan kepada sistem cukai yang lebih
       menyeluruh serta saksama
44. Perolehan Kerajaan dan pembelian berdasarkan prinsip value for money.

MENGUKUH PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN AWAM | BAJET 2013
45. Meningkat kecekapan Perkhidmatan Awam
      - Penekanan kepada amalan kerja secara cepat, tepat dan berintegriti
      - Perkhidmatan yang lebih efisyen, efektif dan responsif
46. Pesara Kerajaan
      - Menyelaras mininum pencen yang berkhidmat sekurang­-kurangnya 25 tahun: daripada
        RM720 kepada RM820
      - Manfaat kepada 50,371 pesara (termasuk penerima pencen terbitan)
47. Warga Emas
      - Diskaun 50% bayaran pemprosesan pasport (tempoh 5 tahun:RM300 ke RM150 dan
        tempoh 2 tahun : RM100 ke RM80)
      - Berkuatkuasa Januari 2013
48. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan ATM
      - Menambah baik kelayakan masuk (Ijazah - pegawai; Diploma – askar Laskar)
      - Kenaikan pangkat secara time-based (8 tahun: Prebet ke Lans Koperal & Lans Koperal ke
        Koperal)
      - Bayaran insentif khas RM200 sebulan (manfaat: 125,708 anggota ATM)
      - Menaikkan elaun khidmat tugas anggota Askar Wataniah, Pasukan Simpanan Sukarela
        Tentera Laut dan Udara (dari RM4.00 sejam ~ RM7.80 sejam)
49. Pesara Tentera tidak Berpencen (berkhidmat kurang 21 tahun)
      - Bantuan tunai one-off, RM1,000 - manfaat 224 ribu bekas tentera.

PINJAMAN PERUMAHAN PENJAWAT AWAM | BAJET 2013
51. Bahagian Pinjaman Perumahan (MOF) akan disusun semula
     - Bank komersial sebagai panel bak yang menguruskan pinjaman
     - Manfaat dan bantuan sedia ada kekal (kadar peratus 4%)
52. Wang proses permohonan pinjaman perumahan
     - Mengurangkan caj wang proses (dari RM1 setiap RM1,000 pinjaman kepada RM100
       falt rate)

PELATIH PRA PERKHIDMATAN | BAJET 2013
53. Pelarasan elaun Pra­Perkhidmatan
     - Menaikkan kadar elaun pra perkhidmatan
     - Manfaat kepada 13 skim dengan anggaran 31,135 pelatih.

Fokus 5: Mensejahterakan Rakyat

INISIATIF PEMBIAYAAN SWASTA – PFI 2 | BAJET 2013
 54. Menyediakan peruntukan RM6 bilion bagi melaksanakan pelbagai projek dan program
       untuk memastikan kesejahteraan rakyat.

MENGURANGKAN KADAR JENAYAH | BAJET 2013
55. Inisiatif mengurangkan kelakuan jenayah
     - Tambahan perjawatan baru polis
     - Penubuhan Unit Rondaan Bermotosikal –> rondaan 1,000 motosikal di kawasan
       perumahan
     - Tambahan 10,000 bilangan ahli Pasukan Sukarelwan Polis
     - Pemasangan Sistem Kamera Litar Tertutup atau CCTV sebanyak 496 unit di 25 buah
       Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
56. Penglibatan pihak swasta dan komuniti dalam mewujudkan persekitaran selamat
      dan aman
     - Aktiviti rondaan di kawasan kejiranan - geran RM10,000 kepada persatuan penduduk
     - Mempertingkat peranan rukun tetangga (KRT) - 6,500 KRT menjelang 2013
     - Penyediaan pakaian seragam kepada hampir 300,000 anggota RELA aktif
     - Galakan Elaun Modal Dipercepatkan kepada syarikat yang membelanjakan pemasangan
       peralatan keselamatan.

Ulasan

  1. Kenapa la tiada bajet supaya boleh kahwin awal. kan bagus. hehe

    BalasPadam

Catat Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

Biodata Jovian Mandagie, suami baru Nina Ismail Sabri

Biodata Jovian Mandagie, suami baru Nina Ismail Sabri - Majlis perkahwinan antara Jovian Mandagie dan Nina Ismail Sabri yang berlangsung di Istana Negara Lama, Kuala Lumpur, menarik perhatian orang ramai untuk mengetahui serba sedikit identiti Jovian Mandagie.
Siapa sebenarnya jejaka yang dikenali dengana nama Jovian Mandagie? Pada pandangan luaran, orangnya memang seorang lelaki yang kacak dan memikat hati namun apakah kelebihan lain yang ada pada Jovian sehingga berjaya menambat hati anak Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob?
Jom ketahui sedikit biodata tentang Jovian Mandagie. Memang bertuah sungguh Nina Ismail Sabri mendapat suami yang pintar, kaya dan berwawasan.
Nama penuh : Jovian Mandagie atau Mohd. Ridhwan (nama Islam) Asal : Indonesia (dibesarkan di Kuala Lumpur)
Umur : 27 tahun
Tarikh Lahir : 6 Jun 1986
Hobi : Membaca
Kelulusan : Ijazah Sarjana Muda Fesyen dan Peruncitan, Universiti Lim Kok Wing
Kerjaya : Pemilik Butik Jovian Flagship Store
Penca…

Muda Lagi Rupanya Ibu Janna Nick!! Tak Sangka Emak Janna Nick Secantik Ini...Jom tengok 10 foto Wajah Sebenar Ibu Janna Nick Yang Tidak Pernah Didedahkan Selama Ini

Muda Lagi Rupanya Ibu Janna Nick Tak Sangka Emak Cantik Pada Anaknya..

Muda Lagi Rupanya Ibu Janna Nick!! Tak Sangka Emak Janna Nick Secantik Ini...Jom tengok 10 foto Wajah Sebenar Ibu Janna Nick Yang Tidak Pernah Didedahkan Selama Ini.

Cantik ibu Janna Nick kan
Nama Janna Nick mungkin baru, ini kali pertama aku tengok lakonannya dalam drama Syurga Nur di Slot Akasia yang menggantikan drama Dia.
Isteri Luar Biasa. Agak cantik orangnya dan matang tapi umur masih muda gituw. Meh layan biodata Janna Nick. Teringin nak dengar Janna cakap bahasa utara mesti comelkan.
Biodata Penuh Janna Nick :-
Nama Penuh : Nurul Jannah Binti Muner
Nama Komersial : Janna Nick
Umur : 20 Tahun (2015)
Tempat Lahir : Sungai Petani, Kedah
Adik Beradik : Anak ke 2 daripada 4 beradik (1 Lelaki 3 Perempuan)
Adik Perempuan : Nurul Balqish (11 Tahun) menjadi School Cheerleaders
Keturunan : Cina, Pakistan & Thai
Pendidikan : Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) Pendang
Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Bukit Nanas
Sek…

5 Gambar Mas Anizan bakal madu pelakon Sharifah Norhaslinda

Gambar Mas Anizan bakal madu pelakon Sharifah Norhaslinda - Menurut laman blog akakdisebalikpintu, pelakon wanita popular 90an Mas Anizan atau nama sebenarnya Mas Anizan Mohd. Shahid dikatakan bakal berkahwin dengan Ketua Pemuda UMNO Kepala Batas, Datuk Seri Reezal Merican Naina.

Cukup menarik gosip terbaru ini kerana jika benar Mas Anizan bernikah dengan Ketua Pemuda UMNO itu, dia bakal menjadi isteri ketiga kepada Datuk Seri Reezal dan akan bermadu dengan Sharifah Norhaslinda yang juga pelakon terkenal dalam industri hiburan tempatan.

Isu yang lebih hebat untuk korang perlu tahu, isteri pertama Datuk Seri Reezal iaitu Datin Ismalina Ismail, 41, bukan sembarangan orang. Datin Ismalina ialah bekas Exco Pergerakan Puteri UMNO Malaysia dan Pengarah Eksekutif Puncak Seni Sdn. Bhd. Bagaimana agaknya beliau mampu melawan sifat egonya agar dapat menerima kehadiran bakal isteri ketiga suaminya?


Nampaknya, Datuk Seri Reezal memang lelaki yang amat hebat kerana bakal beristerikan tiga wanita c…